Home

co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew powinien dzielić się na następujące części:

 1. wstęp z podaniem właściwego sądu i podstawowych danych osobowych powoda i pozwanego,
 2. określenie żądań powództwa,
 3. uzasadnienia,
 4. wyliczenia załączników,
 5. podpisu.


wstęp z podaniem właściwego sądu i podstawowych danych osobowych powoda i pozwanego
Najpierw należy podać datę i miejscowość, z której wysyła się powództwo.
Poniżej należy oznaczyć właściwy sąd. W sprawach o rozwód jest to zawsze Sąd Okręgowy Wydział Cywilny. Właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu po raz ostatni strony wspólnie zamieszkiwały.
Na końcu wstępu należy określić kto jest powodem a kto jest pozwanym i podać adresy korespondencyjne stron. Zazwyczaj adresy do korespondencji są takie same jak adresy zamieszkania. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy np. strona mieszka gdzie indziej niż jest zameldowana lub strona nie chce podać swojego adresu zamieszkania. Wówczas należy podać taki adres by korespondencja sądowa mogła być bez problemów doręczona.

określenie żądań powództwa
Pozew o rozwód powinien zawierać następujące żądania:

 1. rozwiązanie małżeństwa z określeniem z czyjej winy lub bez orzekania o winie
 2. o sposobie sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron
 3. o ustaleniu miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci stron oraz o sposobie ustalenia kontaktów tych dzieci z rodzicami
 4. alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron od tego z rodziców, u którego dzieci nie zamieszkują
 5. rozstrzygnięcia przez sąd o sposobie korzystania przez strony z mieszkania wspólnie przez nich zajmowanego na czas  wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków,


Dodatkowo można żądać:

 1. eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowana mieszkania (w szczególnych przypadkach),
 2. podziału wspólnego mieszkania lub przyznania go jednemu z małżonków, jeżeli jest to możliwe (tylko na zgodny wniosek stron)
 3. dokonania przez sąd podziału majątku wspólnego stron (tylko gdy nie wpłynie to na długość całego postępowania rozwodowego).

Ponadto należy podać sądowi, jakie dowody chce się przeprowadzić i na jaką okoliczność. Rozpad małżeństwa i winę najczęściej udowadnia się za pomocą świadków. Jeśli chcemy podać taki wniosek dowodowy należy wskazać sądowi imię i nazwisko świadka oraz adres, na który należy go zawiadomić o terminie rozprawy.
UWAGA! Świadkiem w sprawie o rozwód nie mogą być małoletni poniżej 13 roku życia, a w przypadku zstępnych stron małoletni poniżej 17 roku życia.

uzasadnienie
W uzasadnieniu najpierw należy podać, kiedy zostało zawarte małżeństwo stron i gdzie, a następnie napisać ile dzieci mają strony oraz które z nich są małoletnie a które pełnoletnie.
Następnie należy zwięźle wyjaśnić w jaki sposób doszło do rozpadu małżeństwa i uzasadnić, że jest on zupełny i trwały. Zupełność rozpadu małżeństwa polega na tym, że między stronami doszło do rozpadu więzi gospodarczej, uczuciowej i fizycznej. Natomiast trwałość oznacza, iż taki stan trwa od dłuższego czasu. Jeśli chcemy by została ustalona wina, to musimy opisać okoliczności o niej świadczące i podać na nie dowody (w postaci zeznań świadków lub dokumentów jeśli istnieją albo w inny sposób). Można wnosić o orzeczenie rozwodu bez ustalania winy. Tym niemniej sąd będzie mógł wydać taki wyrok tylko wtedy, gdy obie strony złożą wniosek o orzeczenie rozwodu bez ustalania winy.
Jeśli strony mają wspólne małoletnie dzieci, sąd musi rozstrzygnąć o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej, miejscu pobytu dzieci, kontaktach dzieci z rodzicem, z którym nie będą mieszkać, a także o alimentach na rzecz dzieci. Strony mogą zawrzeć porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeśli porozumienie to leży w interesie dziecka, sąd je uwzględnia.
Sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodziców na ich zgodny wniosek. Jednak, gdy nie jest to w interesie dzieci władza rodzicielska zostanie powierzona jednemu z rodziców, a drugiemu może być ograniczona do współdecydowania o najważniejszych kwestiach w sprawie dzieci. Dzieje się tak wtedy, gdy rodzice nie potrafią np. dojść do porozumienia w sprawach dotyczących sposobu wychowania dzieci. W szczególnych przypadkach sąd może zdecydować nawet o odebraniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców lub obojgu albo o zawieszeniu władzy rodzicielskiej.
Ustalając miejsce pobytu dziecka sąd bierze pod uwagę więź łączącą dziecko z każdym z rodziców oraz warunki, jakie rodzice mogą zapewnić dziecku (oczywiście poza przypadkiem, gdy odbiera lub zawiesza władzę rodzicielską rodzicom). Co do zasady rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie.
Zasady dotyczące sposobu rozstrzygania o alimentach są takie same jak w sprawach alimentacyjnych.

wyliczenie załączników
Do pozwu o rozwód należy dołączyć:

 1. dowód dokonania opłaty sądowej lub ewentualnie formularz z oświadczeniem o stanie majątkowym rodziny, gdy powód stara się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 2. odpis zupełny aktu małżeństwa stron,
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci stron,
 4. ewentualne inne dokumenty,
 5. drugą kopię pozwu wraz z dołączonymi wszystkimi załącznikami


podpis
Samo pismo może być w całości sporządzone na komputerze i wydrukowane, ale podpisać należy się koniecznie własnoręcznie.f

 

Ostatnio dodane

szukaj

Joomla extensions by Siteground Hosting